Hjelpeside til registreringsportal

Velkommen til registreringsportalen til Arna SLK. I klubben vår administrerer du medlemskapet ditt via denne portalen.

I Registreringsportalen melder du på svømmere på aktiviteter, registrerer dugnad og betaler medlemskap og treningsavgift. Portalen gir deg en oversikt over aktiviteter og dugnad du har meldt deg på.

De viktigste aktivitetene er å velge medlemskap og påmelding til treningsgrupper.

 • Medlemsavgift for Arna SLK er 250kr og betales en gang i året. Denne sendes ut via idrettsforbundet sine systemer.
 • Treningsavgift betales per sesong (6mnd) og verierer etter hvilken gruppe man melder seg på. Treningsavgiften reflekterer antall treninger man har tilbud om i sesongen
 • I tillegg legger vi ut egenbetalinger for deltakelse på reisestevner som egne aktiviteter.

NB! For deltakelse i svømmegrupper og på reisestevner har vi krav om dugnad. For å en kunne gi svømmerne et tilbud om svømmestevner reiser er vi avhengige av at alle i klubben deltar på disse aktivitetene.

Dugnad blir registrert vha et poengsystem og gjelder for en sesong av gangen):

 • 1 poeng = En aktivitet som krever liten innsats (Feks kakebaking til et stevne eller litt innsats på klubbcup)
 • 2 poeng = En aktivitet som krever noen timer en ettermiddag eller morgen
 • 3 poeng = En aktivitet som krever mer enn 4 timer ( større svømmestevner)
 • Full dugnadskvote = En aktivitet som pågår hele sesongen (dommer, styremedlem etc)

 

Antall dugnadspoeng for en sesong varier litt etter antall aktiviteter som er planlagt for sesongen, og ligger mellom 5 og 8 poeng per sesong.

Antall dugnadspoeng er likt for alle svømmefamilier, men vi ønsker selvsagt at de gruppene som får mest tilbud, BS, K1, K2, K3, K4 bidrar mer enn det som er satt opp som minstekrav.

Man får ikke dobbel dugnadskvote selv om man har flere barn registrert i klubben.

 

 

Overordnet fremgangsmåte

Her er en overordnet beskrivelse av stegene som er nødvendig for å registrere en svømmer for en sesong.  

(Beskrivelsen forutsetter at du allerede har registrerte deg som bruker på medlem.arnaslk.no).

 1. Logg inn med brukernavn og passord på medlem.arnaslk.no
 2. Registrer dugnad tilsvarende kravet for denne sesongen. Alle dugnadsoppgavene har dato tilknyttet for dag dugnaden skal utføres. (Dersom du ikke har valgt dugnadsoppgaver kan du ikke velge aktiviteter som krever dugnad)
  1. Legg inn navn på den som skal utføre dugnaden i kommentarfeltet (dersom det ikke er deg selv)
 3. Godkjenn de valgte dugnadsoppgavene. Du kan ikke slette dugnadsoppgaver etter at de er godkjent
 4. Registrer medlemsavgift. Alle svømmere og andre medlemmer (støttemedlemmer, styremedlemmer og dommere) må betale medlemsavgift. Medlemsavgiften betales bare en gang i året.
  1. Velg medlem som avgiften gjelder for. Eventuelt opprett et nytt medlem.
 5. Registrer treningsavgift for svømmegruppe. Alle svømmere som er med i en svømmegruppe, må betale treningsavgift for sesongen.
  1. Registrer medlem som treningsavgiften gjelder for.
 6. Betal for de påmeldte aktivitetene.

Betaling skjer via en sikker betalingsløsning som heter  bambora. Her kan du betale med kreditt eller debit kort.

 1. Gå tilbake til brukersiden din på medlem.arnaslk.no. Verifiser at betalingen er verifisert og at den listes under dine betalinger.

 

 

Utskrift

Personvern

Retningslinjer for personopplysninger

1. Generelt

Arna Svømme- og Livredningsklubb trenger å registrere personopplysninger om medlemmer for å kunne registrere og dokumentere medlemskap til Norges idrettsforbund. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon til medlemmen for utsendelse av informasjon til medlemmer og foreldre. Kun ansatte, eller personer med verv i svømmeklubben vil ha tilgang til personopplysningene.

2 - Personopplysninger
Personopplysninger vi etterspør ved registrering er:
Navn;
Fødselsdato;
Kjønn;
Mobilnummer;
E-post og postadresse;
Foreldre som utfør registeringer for sitt barn må legge inn Navn, kjønn og fødselsdato for barnet i tillegg.

Personopplysningene vil bli lagret elektronisk i vår database. Tilgang til dataene reguleres ved tilgangskontroll på enkeltbrukernivå.


3 – Utlevering til tredjeparter
Vi vil registrere personopplysningene i Norges Idrettsforbund sin sentrale brukerdatabase. Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til noen andre. 


4 – Rettigheter
De som er registrert i Nettsiden har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige blir rettet, slettet eller supplert.
Alle registrerte medlemer har anledning til å endre eller fjerne sine personopplysninger, enten ved logge seg inn på Nettsiden eller ved å melde fra til svømmeklubben. 

5 - Gjeldende lov
Retningslinjene reguleres av og fortolkes i samsvar med Norsk lov.

 

Utskrift

Vilkår og betingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er:

Arna Svømme- og Livredningsklubb

Postboks 159 Indre Arna

5888 Bergen

Org nummer: 983 685 617

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. I for aktiviteter i svømmeklubben vil det si når kjøper har startet trening med et treningsparti eller skal deltar på en leir eller svømmestevne.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  www.forbrukerradet.no.

Utskrift